Zobacz wszystkie ()
Brak wyników wyszukiwania.
0 Ulubione

Regulamin sklepu bbq.pl

z dnia 01.08.2023 r. 

§1. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa ogólne warunki oraz zasady zawieranej Umowy w sklepie internetowym BBQ.pl 

2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2023  r. 

3. Adresy do kontaktu: Tender Meat Sp. z o. o., ul. Wolności 21, 09-100 Płońsk

Biuro Obsługi Klienta jest czynne w dni robocze pracy Sklepu: e-mail: sklep@bbq.pl , tel. +48 606 351 072

§2. Definicje

1. Administrator danych / Sprzedawca – Tender Meat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Płońsku zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000114381, o kapitale zakładowym 54 000 PLN (wpłacony w całości), NIP 5671640019, REGON 130448458.

2. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail), podany w Formularzu rejestracji lub Formularzu zamówienia.

3. Cena Produktu – wartość Produktu, bez kosztów dostawy.

4. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie przeglądarki Użytkownika.

5. Dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej w sposób pośredni lub bezpośredni.

6. Dzień roboczy – liczony w godzinach od 08.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. Formularz zawiera poniższe dane: imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej (będący loginem), adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy), adres dostawy, jeśli inny niż adres zamieszkania, hasło, zawierające wielkie i małe litery, cyfry i minimum 1 znak specjalny.

8. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka, określenie sposobu dostawy i płatności.

9. Hasło – unikalny ciąg znaków wymyślony przez Klienta w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych. 

10. Klient - Konsument, który zawarł Umowę albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z prawem jest zdolna do zawarcia Umowy.. 

11. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę ze Sprzedawcą, niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobą działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem. 

12. Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Sprzedawcy dla Klienta w ramach korzystania przez niego ze Sklepu i zawierania Umów. Dostęp do Konta możliwy jest po zarejestrowaniu, a później po zalogowaniu. 

13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów przed zakupem.

14. Login – adres e-mail Użytkownika.  

15. Osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Klient i Sprzedawca.

16. Polityka Prywatności – określa sposób przetwarzania danych na Stronie internetowej, stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu.

17. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

18. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

19. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

20. Sklep /Strona internetowa – https://www.bbq.pl .

21. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Sprzedawca, w szczególności pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, pandemia, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), cyberataki (np. DDOS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe.

22. Umowa / Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, w języku polskim.

23. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

24. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§3. Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty wymagane jest korzystanie z urządzenia posiadającego dostęp do Internetu, przeglądarki internetowej z włączoną obsługą cookies oraz posiadanie numeru telefonu komórkowego.

2. W przypadku problemów z działaniem Strony internetowej prosimy o kontakt z pomocą techniczną pod adresem e-mail: sklep@bbq.pl

§4. Konto

1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu i Hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. 

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@bbq.pl lub na adres Sprzedawcy.

§5. Zamówienia

1. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia w Sklepie oraz akceptację Regulaminu. Wymagane jest także dokonanie płatności z góry. 

2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

3. Zamówienia mogą być składane w Sklepie wyłącznie przez osoby pełnoletnie, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, wg. następujących kroków: 

a) Klient wybiera interesujący go Produkt i dodaje go do koszyka;

b) Domyślnie jedno kliknięcie Produktu oznacza wybór jednej sztuki. Klient może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę sztuk zamawianego Produktu w Koszyku. Zmiany dokonywane w Koszyku są automatycznie (w przypadku braku odświeżenia prosimy o kontakt lub ręczne odświeżenie Strony Internetowej);

c) Klient może wpisać kod rabatowy. Po dokonaniu zmian należy zaktualizować kartę przyciskiem „Zastosuj”. Wpisanie prawidłowego kodu rabatowego powoduje wyświetlenie się obniżonej kwoty do zapłaty;

d) Klient wybiera metodę płatności;

e) Klient potwierdzając Koszyk przechodzi do strony gdzie może się zalogować (odpowiednio założyć Konto jeśli nie posiada) albo złożyć zamówienie bez logowania;

f) Klient wpisuje dane do wysyłki oraz swoje dane kontaktowe;

g) W przypadku składania Zamówienia gdy Kupujący nie jest zalogowany do Konta zostanie poproszony o akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności. Brak akceptacji uniemożliwia złożenia Zamówienia;

h) Sprzedawca wysyła e-mail informujący o złożeniu Zamówienia przez Klienta, który zawiera podsumowanie Zamówienia oraz odrębny e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji (moment zawarcia Umowy), który zawiera informacje o wysyłce oraz planowanej dostawie towaru.  W przypadku dokonania zapłaty, a nie otrzymania e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji Klient może anulować ofertę kontaktując się ze Sprzedawcą. W takim przypadku wpłacone środki zostają zwrócone. 

4. Sprzedawca dopuszcza obniżenie Ceny o udzielenie rabatu na podstawie udostępnionego przez niego kodu rabatowego bądź na podstawie okresowo wprowadzonych przez niego zniżek.

5. Jeżeli Produkt objęty jest okresową zniżką (tzw. promocją) to na stronie internetowej Produktu wyświetla się cena przed udzieleniem rabatu oraz po jego udzieleniu. Taka Cena po udzieleniu rabatu powinna wyświetlać się w Koszyku.

6. Ceną Produktu wiążącą dla Sprzedawcy i Klienta jest cena, która wyświetla się Klientowi w Sklepie przed dokonaniem zapłaty.  

7. Na wszystkie zamówione Produkty w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę się na stosowanie dokumentów w postaci elektronicznej, w szczególności faktury sprzedaży (e-faktura) lub paragonu fiskalnego (e-paragon), i na doręczanie ich pocztą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail.

§6. Realizacja Umowy Sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie i dokonaniu płatności.

2. Szczegółowy proces realizacji Zamówienia wygląda następująco:

a. Przekazanie Zamówienia do realizacji niezwłocznie po otrzymaniu płatności za Zamówienie.

b. Wysłanie na adres e-mail Klienta potwierdzającej zawarcie Umowy Sprzedaży,  otrzymanie Zamówienia i przekazanie go do realizacji.

c. Wysyłka Produktu zgodnie z zawartym w opisie Produktu w Sklepie terminem realizacji Zamówienia. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, przy czym Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

§7. Dostawa i płatności

1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

2. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

3. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.

4. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

a. Przesyłka kurierska DPD.

b. Przesyłka kurierska DPD Food.

5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

c. płatność przelewem na konto Sprzedawcy

d. płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, kodem BLIK oraz przelewem natychmiastowym. 

6. Klient może skorzystać z następujących operatorów płatności:

a. zapłata za pomocą PayU , tj. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 złotych w całości opłaconym, która jest krajową instytucją płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012;

b. zapłata za pomocą przelewy24 , tj. PayPro SA (PayPro) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014;

7. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się pod adresem: https://bbq.pl/dostawy-i-platnosci 

§8. Zwroty

1. Zwroty prosimy kierować na adres: Tender Meat Sp. z o. o., ul. Wolności 21, 09-100 Płońsk.

§9. Prawa i obowiązki Klienta

1. Klient zobowiązuje się:

a. Posługiwać się danymi lub/i danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo posługiwania się (nie może naruszać praw osób trzecich).

b. Uprzednio sprawdzić czy spełnia wymagania techniczne do korzystania ze Strony internetowej.

c. Nie korzystać ze Strony internetowej w sposób zakłócający funkcjonowanie lub naruszający prawo.

d. Korzystać ze Strony internetowej zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. Zabrania się, w szczególności wykorzystywania Strony internetowej do prowadzenia jakiejkolwiek działalności przestępczej jak i dokonywania jakichkolwiek naruszeń prawa oraz popełniania deliktów.

e. Nie podejmować jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych osób lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

f. Nie generować nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą dostępna jest Strona internetowa.

§10. Prawa i obowiązki Sprzedawcy

1. Sprzedawca ma prawo do:

a. Informowania drogą elektroniczną, o ważnych powiadomieniach związanych z realizacją zamówienia.

b. Wysyłania ofert do osób, które wyrażą zgodę na ich otrzymywanie.

c. Pytania o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania ze Strony internetowej. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet drogą elektroniczną.

d. Badania sposobu korzystania ze Strony internetowej poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających udoskonalać Stronę internetową funkcjonalnie i technicznie (np. rozdzielczość ekranu, rodzaj używanej przeglądarki, liczba kliknięć w określone zakładki itd.).

e. Stosowania cookies dotyczących preferencji reklamowych, których zasady działania są szczegółowo opisane w Polityce Prywatności, a które służą do dopasowania oferty dla Klienta na podstawie jego zainteresowań, kliknięć na Stronie internetowej, historii odwiedzin bądź innych przekazanych przez Klienta preferencji prezentacji towarów.

f. Zmian właściwości lub funkcjonalności Strony internetowej, według własnego uznania, jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości realizowanych usług na rzecz Klienta.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie usług.

3. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Strony internetowej, w tym usług z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa.

§11. Odpowiedzialność

1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem ze Strony internetowej.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. Niepoprawnie wpisane dane przez Klienta.

b. Brak dostępu do sieci Internet przez Klienta albo ograniczenia w jego dostępności.

c. Ograniczenia lub/i nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Klienta, które stanowią podstawę do korzystania ze Strony internetowej.

d. Niekompatybilność urządzeń końcowych Klienta z infrastrukturą techniczną Strony internetowej.

e. Przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej, spowodowane Siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem Osób trzecich. W przypadku powstałych problemów z Zamówieniami zostaną dokonane stosowne korekty na rzecz Klienta. 

f. Poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek jego działań, bądź zaniechań.

g. Poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania Osób trzecich, na które nie miał wpływu Sprzedawca.

h. Poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia Siły wyższej.

i. Poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, na skutek przekazania Danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania.

j. Linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzane przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Sprzedawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.

§12. Odstąpienie od umowy

1. Konsumentowi nabywającemu produkty w Sklepie przysługuje ograniczone prawo odstąpienia od umowy. Jest to spowodowane w związku z poniższym:

a. Zdecydowana większość przygotowywanych przez BBQ.pl produktów zamawianych w ramach Sklepu jest przygotowywana według indywidualnych potrzeb Klienta.

b. Produkty posiadają krótki termin do spożycia.

c. Opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach Konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. Odstąpienie od Umowy sprzedaży dla pozostałych Produktów może nastąpić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i może być przesłane na adres e-mail: sklep@bbq.pl lub listownie na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

4. Klient zobowiązany jest zwrócić towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.

5. Klient zobowiązany jest do należytego zapakowania i zabezpieczenia przesyłki zawierającej zwracany towar (w przypadku towarów w opakowaniach szklanych również odpowiedniego oznaczenia przesyłki zgodnie z obowiązującymi standardami – informacja w widocznym miejscu: „ostrożnie szkło”, „fragile”, „góra/dół”).

6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za nienależyte zabezpieczenie przesyłki.

7. Przed odstąpieniem od umowy, konsument nie powinien korzystać z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów. W przeciwnym razie konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości towarów. Klient nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do towarów stanowiących napoje alkoholowe, które zostały przez konsumenta otwarte.

8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

§13. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Obsługa płatności odbywa się poza Sklepem.

3. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony Danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

§14. Reklamacje i gwarancja

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

2. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady produktów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 326).

3. Reklamację Klient musi zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@bbq.pl, podając przynajmniej imię, nazwisko, Adres e-mail oraz numer Zamówienia.

4. Ze względu na charakter produktu i konieczność jego odpowiedniego przechowywania, wszystkie reklamacje i skargi powinny być zgłoszone nie później niż w ciągu 24 godzin od czasu odebrania przesyłki. Zareklamowane produkty muszą pozostać w oryginalnym opakowaniu. Dopóki reklamacja nie zostanie rozpatrzona muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach chłodniczych (produkty chłodzone w urządzeniu chłodniczym, produkty mrożone w zamrażarce). Reklamacje zgłoszone po upływie 24 godzin od czasu odebrania przesyłki mogą nie zostać uwzględnione.

5. Oczywiste uszkodzenia techniczne opakowania powstałe podczas transportu powinny zostać niezwłocznie zgłoszone przewoźnikowi dostarczającemu przesyłkę, a także najlepiej udokumentowane fotograficznie lub w formie video w trakcie odbierania przesyłki.

6. Aby zgłosić reklamację związaną z wadą produktu Klient proszony jest o wykonanie video lub zdjęć reklamowanego Produktu umieszczając na nagraniu lub zdjęciu etykietę Produktu oraz widoczne, zgłaszane wady Produktu. Brak przesłania materiałów uniemożliwia rozstrzygnięcie reklamacji na odległość. Prosimy o przesłane dokumentacji wraz ze zwięzłym opisem wady Produktu na adres sklep@bbq.pl w ciągu 24 godzin od czasu odebrania przesyłki. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć także dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

7. Reklamowane towary muszą być pozostawione w oryginalnym opakowaniu i przechowywane w warunkach chłodniczych do dyspozycji Sprzedawcy. 

8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. 

9. Jeśli Sprzedawca uzna zasadność reklamacji produkty niezwłocznie zostaną wymienione i dostarczone do Klienta.

10. Klient jest zobowiązany odesłać zareklamowane towary w kolejnym dniu roboczym po uznaniu reklamacji na koszt Sprzedawcy na adres Sprzedawcy, w opakowaniu zabezpieczającym (styrobox oraz wkłady chłodnicze). Klient może też porozumieć się ze Sprzedawcą, że Sprzedawca odbierze od niego towar własnym transportem chłodniczym.

11. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d. Klient uprawniony jest do złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Podmiot uprawniony, do którego można skierować skargę zależy od wyboru Klienta.

12. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§15. Własność intelektualna

1. Sprzedawca jest właścicielem Strony internetowej, w tym opisów, artykułów i autorskich zdjęć.

2. Żadna osoba nie ma prawa posługiwać się nazwą Strony internetowej oraz materiałami wskazanym w ust. 1 powyżej w sposób naruszający prawa Sprzedawcy, w szczególności wizerunek lub dobre interesy.

3. Zabrania się, w szczególności, bez zgody Sprzedawcy do kopiowania zawartości Strony internetowej, w szczególności elementów graficznych lub opisowych.

§16. Postanowienia końcowe

1. Strona każdego Produktu zawiera informacje takie jak: ogólny opis Produktu, cena, termin realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, czas i sposób dostawy. Są to informacje skierowane do ogółu i stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia Umowy. Za moment zawarcia Umowy uważa się moment, w którym Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta do realizacji (Klient otrzyma maila o przyjęciu Zamówienia do realizacji).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia. O każdej zmianie warunków Regulaminu, Klient zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie nowego regulaminu o ile posiada Konto w Sklepie.  

3. W przypadku zmiany Regulaminu w trakcie realizacji Zamówienia stosuje się postanowienia obowiązujące w dniu rozpoczęcia realizacji Zamówienia.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. W przypadku Umowy zawieranej z udziałem Konsumenta znajdują zastosowanie także odpowiednie przepisy odrębne właściwe dla Konsumenta zwłaszcza jeżeli zapewniają mu dalej idącą ochronę niż przewidzianą polskim prawem lub Regulaminem.

5. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy. 

6. Sprzedawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

7. Załączniki Regulaminu stanowią integralną część Umowy. 

Załącznik 1: Wzór odstąpienia od umowy 

Załącznik 2: Polityka Prywatności

Załącznik nr 1

Wzór odstąpienia od Umowy

……………………

Miejscowość , dnia

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

Ja, niżej podpisana(y) ……………………………...……….  , ……………………………….…………………..

imię i nazwisko adres e-mail

odstępuję od umowy zawartej na stronie internetowej www.bbq.pl w dniu …………….. , numer 

zamówienia ……………………………………… w odniesieniu do następujących produktów:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………….………

podpis

Menu

Menu

Zobacz wszystkie ()
Brak wyników wyszukiwania.

Aby dodać do ulubionych musisz być zalogowany.

Zaloguj się