Zobacz wszystkie ()
Brak wyników wyszukiwania.
0 Ulubione

Regulamin Programu Lojalnościowego BBQ.pl

z dnia 1.08.2023 r. 

§1. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin Programu jest wzorcem umownym i określa zakres oraz warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym sklepu internetowego bbq.pl (zwany dalej „Programem”).

2. Organizatorem Programu jest Tender Meat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Płońsku zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000114381, o kapitale zakładowym 54 000 PLN (wpłacony w całości), NIP 5671640019, REGON 130448458 (dalej jako „Organizator/Administrator danych/Sprzedawca”).  

§2. Definicje

1. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail), podany w Formularzu rejestracji lub Formularzu zamówienia.

2. Dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej w sposób pośredni lub bezpośredni.

3. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 

4. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka, określenie sposobu dostawy i płatności.

5. Klient – Konsument, który zawarł Umowę albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

6. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę ze Sprzedawcą, niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobą działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem.

7. Kod rabatowy - kod w formie ciągu cyfr lub cyfr i liter, który upoważnia do nabycia produktu na specjalnych warunkach, dostępny w zakładce „Moje rabaty” w ramach Konta w Sklepie, bezpośrednio po wymianie punktów lojalnościowych zgodnie z § 4 ust. 3., przeznaczony do jednorazowego użycia w określonym terminie tj. w ciągu roku od dnia jego wygenerowania;

8. Konto - zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Sprzedawcy dla Klienta w ramach korzystania przez niego ze Sklepu i zawierania Umów. Dostęp do Konta możliwy jest po zarejestrowaniu, a później po zalogowaniu;

9. Opinia – komentarz w formie treści przepisu wraz ze zdjęciem, wykonanej potrawy pod zamówionym produktem w Sklepie; 

10. Osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Klient i Sprzedawca.

11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

12. Program – program lojalnościowy.

13. Punkty lojalnościowe / BBQ-punkty - punkty gromadzone przez Uczestnika za nabywanie towarów w Sklepie internetowym oraz w zamian za umieszczenie Opinii do zamówionego Produktu na Stronie internetowej. Za każde wydane 1 zł Klient otrzymuje 1 Punkt lojalnościowy, a w zamian za umieszczenie Opinii 400 Punktów lojalnościowych.

14. Regulamin – niniejszy regulamin Programu lojalnościowego.

15. Sklep / Strona internetowa – https://www.bbq.pl. 

16. Uczestnik - Klient składający Zamówienie będący zarejestrowany oraz zalogowany w Sklepie.

17. Umowa / Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.

18. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§3. Ogólne zasady uczestnictwa w Programie

1. Program jest prowadzony dla Klientów Sklepu. 

2. Do Programu może przystąpić osoba (a tym samym stać się Uczestnikiem), która spełni następujące warunki:

a. wypełni Formularz rejestracji o wskazane w nim dane;

b. złoży w Formularzu rejestracji oświadczenia wymagane do utworzenia Konta Klienta w Sklepie, w tym dotyczących zapoznania się i zaakceptowanie Regulaminu Sklepu oraz Regulaminu Programy Lojalnościowego;

c. udzieli zgody na przesyłanie informacji handlowych;

d. prześle wypełniony w powyższy sposób Formularz rejestracji poprzez wciśnięcie przycisku „Zarejestruj się”. 

3. Założenie Konta oraz uczestnictwo w Programie jest darmowe.

4. Do jednego adresu e-mail może być przypisane tylko jedno Konto, w związku z tym jedno Konto bierze udział w Programie. 

5. W związku z udziałem w Programie Uczestnik będzie otrzymywał od Organizatora na swój Adres e-mail informacje o promocjach i innych informacjach związanych z Programem. 

6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto, w tym odejść z Programu (usunięcie Konta skutkuje utratą przyznanych Punktów lojalnościowych oraz Kodów rabatowych) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@bbq.pl lub na adres Sprzedawcy.

7. Regulamin jest udostępniony na Stronie internetowej Sklepu.

§4. Punkty lojalnościowe oraz Kody rabatowe

1. W związku z udziałem w Programie Uczestnikowi są wydawane Punkty lojalnościowe następujących kategorii:

a) 10 BBQ-punktów w zamian za założenie Konta,  

b) 1 BBQ-punkt naliczany w zamian za każde wydane 1 zł (przykładowo w zamian za zakup steku teres Black Angus o wartości 124,20 zł, klient otrzyma 124 BBQ-punkty),

c) 400 BBQ-punktów w zamian za dodanie Opinii w postaci przepisu lub rekomendacji kulinarnych przygotowania produktu wraz ze zdjęciami produktu. Opinia powinna być przydatna dla innych potencjalnych kupujących.

2. BBQ-punkty za zakup automatycznie zasilają Konto Uczestnika po spełnieniu warunków do ich otrzymania tj. złożeniu i zrealizowaniu Zamówienia. BBQ-punkty za Opinię przyznawane są po zatwierdzeniu przez administratora i potwierdzeniu przydatności Opinii dla innych Klientów.

3. BBQ-punkty można wymieniać na Kody rabatowe, dostępne po wymianie w zakładce moje rabaty w ramach Konta (każde 40 BBQ-punktów to 1 zł w Kodzie rabatowym).

4. Wymienione BBQ-punkty na Kody rabatowe ważne są przez okres roku tj. 365 dni od momentu ich wymiany.

5. W celu wykorzystania Kodu rabatowego należy go wpisać w polu „Posiadam kod rabatowy” podczas składania Zamówienia. Po dokonaniu zmian należy zaktualizować kartę przyciskiem „Zastosuj”. Wpisanie prawidłowego kodu rabatowego powoduje wyświetlenie się obniżonej kwoty do zapłaty.

6. Upusty wynikające z Kodów rabatowych podlegają łączeniu, oraz łączą się z promocjami (Produkty objęte okresową zniżką).

7. Jeżeli Punkty lojalnościowe lub Kody rabatowe zostały przyznane niezgodnie z Regulaminem, Organizator jest uprawniony do unieważnienia odpowiedniej liczby Punktów lojalnościowych zgromadzonych przez Uczestnika lub unieważnienia wydanych Kodów rabatowych.

§5. Zwroty i Reklamacje Produktów nabytych poprzez Zamówienie w ramach Programu

1. Zgodnie z §12 Regulaminu Sklepu Klientowi nabywającemu produkty w Sklepie przysługuje ograniczone prawo odstąpienia od umowy.

2. W przypadku zwrotu Produktów, przy których został wykorzystany Kod rabatowy, staje się on nieaktywny, a Punkty lojalnościowe nie zwracają się. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zwrot towarów następuje na skutek ich uzasadnionej reklamacji.

§6. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje związane z Programem, Klient musi zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora: sklep@bbq.pl, podając przynajmniej imię, nazwisko oraz Adres e-mail. W zgłoszeniu prosimy wskazać możliwie dokładny opis nieprawidłowości.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 14 dni.

3. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego.

4. Administrator zobowiązuje się do przetwarzania Danych osobowych, uzyskanych w procesie rozpatrywania reklamacji wyłącznie w związku z procedurą reklamacyjną.

§7. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Programu lojalnościowego. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia. O każdej, istotnej zmianie warunków Regulaminu, Uczestnik zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie nowego regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu Programu lojalnościowego, Uczestnik ma prawo nie wyrazić na niego zgody i poinformować o tym Organizatora. W przypadku dalszego korzystania z Konta lub braku przesłania informacji do Organizatora, postanowienia nowego regulaminu obowiązują Uczestnika po upływie 14 dni od przesłanej informacji lub w terminie późniejszym, wyraźnie wskazanym.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa Klienta.

3. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

4. Sprzedawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym, w tym dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym ADR (Alternative Dispute Resolution). W takim przypadku prosimy o składanie skarg za pomocą strony: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL  Podmiot uprawniony, do którego można skierować skargę zależy od wyboru konsumenta. Rejestr w Polsce takich podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz adresem strony internetowej można zleźć tutaj: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php  .

Menu

Menu

Zobacz wszystkie ()
Brak wyników wyszukiwania.

Aby dodać do ulubionych musisz być zalogowany.

Zaloguj się